záměr obce na pronájem obecního rybníka 26.06.2019

Záměr obce prodat obecní pozemky
Obec Janovice v Podještědí odsouhIasila na zasedání zastupitetstva obce č.
5/2ot9 konaného dne ].8. I0.2ot9 záměr obce prodat obecní pozemky
a) p.p.č. 96/4 - výměra 28 m2 ( trvalý travní porost) za cenu 4o Kč/m2
b) část p.p.č. 8412 výměra 335 m2 (manipulační pIocha) za cenu 65 Kč/m2
c) část p.p.č. 79/2 výměra 70 m2 ( trvalý travní porost) za cenu 40 Kč/m2