Plán rozvoje obce do roku 2020 26.11.2014

Místní program obnovy venkova Obce Janovice v Podještědí, okr. Liberec

s výhledem do roku 2020.

 

Úvod :

 Program rozvoje je základním strategickým dokumentem obce. Ve vazbě na finanční plán EU a strategie rozvoje libereckého kraje bylo zvoleno plánovací období na roky 2015 – 2018 s výhledem do roku 2020.

Plán rozvoje obce je strategií obce ve smyslu zákona o obcích a metodických pokynů nadřízených orgánů.Definuje možnosti rozvoje obce a vyhledává vhodné způsoby jejich financování.Bude sloužit zejména jako podkladový materiál pro zpracování konkrétních investičních záměrů sestavování obecního rozpočtu, upravování územního plánu a uskutečňování dalších záměrů. Tento plán není jen důležitý dokument pro zastupitelstvo obce, ale pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy.

            Plán rozvoje obce vychází z toho, že budoucnost obce je nejistá pouze tehdy, pokud si samospráva nestanoví cíle a priority a nebude se řídit tak, aby co nejvíce využila příležitost, kterou obec má ke svému rozvoji a ku prospěchu všech jejich obyvatel i návštěvníků.

Schvalování „ plánu rozvoje obce“ je podle § 84 odst. 2a zákona č. 128/2000 Sb.,obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno zastupitelstvu obce.

Hlavní důvody ke zpracování plánu rozvoje obce :

 

1) potřeba čerpání finančních prostředků ( dotací)

2) vědomí rezerv ve spolupráci s podnikateli působícími v obci

3) napětí v rozpočtových zdrojích obce , které si vynucuje důslednou

     koncentraci finančních prostředků na řešení klíčových problémů obce

 

Charakteristika obce :

Kladné skutečnosti :

 • Atraktivní krajinné prostředí obce a jejího okolí
 • Celkem příznivá věková struktura obyvatelstva
 • Dostatečné kapacity rozvodů el. energie a vody
 • Kvalita životního prostředí
 • Zájem převážné části občanů o dění v obci
 • Vlastní sportovní areál
 • Kvalitní zázemí na kulturní a společenské akce menšího rozsahu

 

Záporné skutečnosti :

 • Nedostatek pracovních míst
 • Kanalizace v havarijním stavu
 • Neexistuje žádný bytový fond
 • Chybí sociální služby a zásobování
 • Minimální dopravní obslužnost
 • Nedostatečné kulturní vyžití
 • Nedostatečná kvalita telekomunikačních služeb ( zejména internet)

Cílem je podnítit a podporovat naše obyvatele k tomu, aby pokud možno přispěli vlastními silami k rozvoji zdravého životního prostředí a všestranného rozvoje obce zejména :

 1. Udržení, obnovu a rozvíjení místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, vzdělávání, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rozvoj obce,
 2. Akce k rozvoji hospodářství obce,
 3. Akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby,
 4. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury obce a
 5. Akce k ochraně a obnově krajiny

 

 

Investice, infrastruktura v obci :

 • 2015 – 2017 další rozšiřování možností využití ke kulturním a vzdělávacím účelům v budově obecního úřadu
 • 2015 – 2018 pokračování v opravách místních komunikací
 • 2015 – 2020 dle finančních možností započít budování nových účelových (místních) komunikací – pokračovat do r. 2020
 • 2015 – nové oplocení místního lesního hřbitova, zahájit opravu hrobů ( včetně náhrobků )po odsunutých obyvatelích obce do r. 2018
 • 2017 –2020 zahájit jednání k vybudování odpovídající kanalizace a čističky odpadních vod ( projekty, etapy budování apod.) a dle finančních možností postupná realizace
 • 2016 -zřízení nové autobusové zastávky v horní části obce
 • 2016 -2017 vybudování naučné stezky z Janovic směr Nová Starost
 • 2015 – 2016 obnova vyhlídky nad sportovním areálem
 • 2016- 2020 dle finančních možností započít s budováním parkovišť

10)2019 – výsadba místní zeleně

11) 2018 – započít s čištěním místního rybníka

12) 2015 – 2018 – zvyšování bezpečnosti silničního provozu

13) 2015 – 2020 – průběžná podpora sportovních, kulturních a                        

      společenských akcí

Bytová výstavba :

 • 2019 - 2020 zahájení výstavby jedné bytové jednotky v budově obecního úřadu
 • 2015 –2020 v oblasti individuální bytové výstavby podporovat výstavbu rodinných domů

Sportovní, rekreační a zájmová činnost :

 • 2018 – rozšíření sportovního areálu o hřiště na volejbal
 • 2016 – 2017 – vybavení sportovního areálu sociálním zázemím, vybudovat přívod elektřiny, a další vybavování (lavičky apod.)
 • 2016 – 2018 – vybudování dětského hřiště

Schváleno Zastupitelstvem obce Janovice v Podještědí dne :……12.2014

Jiří Svoboda                                                          Bohumil  Zvolánek

starosta                                                                místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce : 26.11.2014

Sejmuto :